A L G E M E N E V O O R W A A R D E N


Definities
1. Minh dan Vu Fotografie: Minh Dan Vu Fotografie, gevestigd te Lelystad onder KvK nr. 78500389
2. Klant: degene met wie Minh Dan Vu Fotografie een overeenkomst is aangegaan. 
3. Partijen: Minh Dan Vu Fotografie en klant samen die samen een overeenkomst sluiten.
4. Consument: een natuurlijk persoon niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf. 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten van Minh Dan Vu Fotografie. 
2. Bij het boeken van een fotoreportage of het bestellen van producten gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden. Heeft u bezwaar tegen deze voorwaarden, dan dient u dit tijdig schriftelijk aan te geven voor het aangaan van de overeenkomst. 

Wijzigingen
1. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door Minh Dan Vu Fotografie worden aangepast. 
2. De klant wordt tijdig op de hoogte gesteld indien er inhoudelijke wijzigingen gedurende de duur van de overeenkomst plaatsvinden. Kleine wijzigingen van ondergeschikt belang behoeven geen voorafgaande mededeling. 
__________________

F O T O S H O O T S

Fotoreportages 
1. U kiest voor een bepaalde fotograaf omdat de stijl van deze fotograaf u aanspreekt. Minh Dan Vu Fotografie is vrij om haar artistieke kennis en inzicht in de reportage toe te passen. 
2. Minh Dan Vu Fotografie is vrij om zelf de selectie van de foto’s te maken na een fotoreportage. U kunt geen beroep doen op de foto’s die volgens Minh Dan Vu Fotografie niet door de selectie zijn gekomen. 
3. De levertijd van foto’s en/of producten kan variëren. Minh Dan Vu Fotografie stelt de klant vooraf op de hoogte van de levertijd. 4. Prijzen worden berekend exclusief reiskosten van en naar Duinbeek 71, 8226 RK, Lelystad. De reiskosten worden afzonderlijk berekend en bedragen 0.19 ct per km.

Betaling 
1. De klant dient het verschuldigde bedrag uiterlijk vijf dagen voor de fotoreportage te betalen. Het niet voldoen aan de betalingsverplichting geeft Minh Dan Vu Fotografie het recht levering van de foto’s op te schorten tot wel aan de betalingsverplichting is voldaan. 
2. Minh Dan Vu Fotografie stuurt de factuur naar het door de klant opgegeven factuuradres. Minh Dan Vu Fotografie hanteert een betalingstermijn van 14 dagen, tenzij anders is overeengekomen. 
3. Voldoet de klant niet aan de betalingsverplichting binnen de afgesproken termijn, dan ontvangt de klant een betalingsherinnering, de klant krijgt dan nog 7 dagen om het verschuldigde bedrag te betalen. 4. Blijft na herinnering de betaling uit, dan wordt het openstaande bedrag verhoogt met €5,- administratiekosten en de geldende wettelijke rente. Minh Dan Vu Fotografie heeft daarnaast het recht de incassokosten en andere kosten ter inning van de vordering te verhalen op de klant. 

Annulering fotoreportage
1. Annuleren van een fotoreportage kan kosteloos tot maximaal 72 uur voor de fotoreportage. Het reeds betaalde bedrag wordt dan teruggestort. Annuleert de klant minder dan 72 uur voor de fotoreportage, dan wordt een percentage van 50% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht. 
2. Bij annulering op de dag zelf wordt er een percentage van 100% in rekening gebracht, tenzij annulering redelijkerwijs niet voor rekening van de klant kan komen.
3. Bij zware bewolking of regen gaat de fotoreportage niet door. Als u beslist om Minh Dan Vu Fotografie, ondanks de slechte weersvoorspellingen, toch te laten komen, betaalt u de kosten die Minh Dan Vu Fotografie maakt als de fotoreportage door de weersomstandigheden alsnog niet door kan gaan. 

Aansprakelijkheid
1. U bent zelf verantwoordelijk voor uzelf en uw eigendommen tijdens de fotoreportage. Voor schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is Minh Dan Vu Fotografie niet aansprakelijk, tenzij de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Minh Dan Vu Fotografie. 
2. Wordt toch aansprakelijkheid van Minh Dan Vu Fotografie vastgesteld, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot schade die rechtstreeks voortvloeit uit of direct verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst. 
3. Minh Dan Vu Fotografie is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
4. Alle afbeeldingen, foto's, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot een schadevergoedingsplicht en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.
5. Ieder recht van de klant op schadevergoeding van Minh Dan Vu Fotografie vervalt in ieder geval binnen 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit.

Auteursrechten & Publicatie 
1. Auteursrechten en andere rechten die door de Nederlandse wet aan de fotograaf zijn toegeschreven, zijn en blijven altijd in het bezit van Minh Dan Vu Fotografie.
2. Indien u foto’s wilt gebruiken voor publicatie of commerciële doeleinden moet schriftelijk contact worden opgenomen.
3. Auteursrechten van Minh Dan Vu Fotografie blijven rusten op de door de klant gekochte fotoafdruk of digitale foto. 
4. Digitale bestanden op hoge resolutie zonder logo zijn uitsluitend voor eigen gebruik en mogen zonder toestemming niet op internet verschijnen.
5. Digitale bestanden op hoge resolutie mogen niet worden gedeeld met derden. 
6. Minh Dan Vu Fotografie mag de foto’s, te allen tijde naar eigen inzicht gebruiken, verkopen aan derden, verveelvoudigen en publiceren voor zowel non-commerciële als commerciële doeleinden. De fotograaf is niet verplicht om dit te vermelden aan de klant. 
7. Bij iedere vorm van overeengekomen publicatie dient duidelijk bij de foto vermeld te worden: “Foto: Minh Dan Vu” of ” Foto: www.minhdanvu.nl”. Wordt deze verplichting niet nagekomen, dan wordt een extra vergoeding van 100% van de vraagprijs van het product verschuldigd.
_______________

P R O D U C T E N

Levering
1. De levertijd kan per product verschillen. De door Minh Dan Vu Fotografie opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische) bevestiging heeft gekregen van Minh Dan Vu Fotografie
3. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. 
4. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
5. Indien de overeengekomen betalingen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Minh Dan vu Fotografie het recht om levering op te schorten totdat het overeengekomen bedrag alsnog is voldaan.
6. Verlate levering als gevolg van het niet tijdig voldoen aan de betalingsverplichting kan niet aan Minh Dan Vu Fotografie worden tegengeworpen. 
7. De klant dient er zorg voor te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.
8. De transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Herroepingsrecht
1. Bepaalde producten worden op aanvraag, persoonlijk voor de klant ontwikkeld. Voor die producten bestaat geen herroepingsrecht. De klant wordt vooraf op de hoogte gesteld als hij of zij een product aanschaft waarbij afstand dient te worden gedaan van het herroepingsrecht. 
2. De klant heeft 14 dagen bedenktijd voor andere producten die niet op maat gemaakt zijn. Indien een consument gebruik wil maken van dit herroepingsrecht, dient hij dat schriftelijk kenbaar te maken aan Minh Dan Vu Fotografie.
3. Indien de klant gebruik maakt van dit herroepingsrecht dient het product zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 14 dagen te worden geretourneerd. Retourkosten komen voor rekening van de klant. Indien retourzending binnen de afgesproken termijn uitblijft, komt het herroepingsrecht te vervallen. 

Gebreken
1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Minh Dan Vu Fotografie niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
2. Blijkt het product bij levering te zijn beschadigd, dan dient de klant dit zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 7 dagen aan Minh Dan Vu Fotografie kenbaar te maken. De klant dient aannemelijk te maken dat de schade niet is ontstaan als gevolg van eigen handelen. Gebreken die het gevolg zijn van de levering komen voor rekening van Minh Dan Vu Fotografie. De klant ontvangt een vervangend product. 


_________________

Klachten
1. Klachten dienen zo snel mogelijk schriftelijk te worden gemeld aan Minh Dan Vu Fotografie. Minh Dan Vu Fotografie heeft het recht vervangend werk te leveren.
2. Uw fotoreportage en/of producten zijn voor u persoonlijk gemaakt. Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen.
3. De klant dient klachten binnen 7 dagen kenbaar te maken. Minh Dan Vu Fotografie en de klant zoeken gezamenlijk naar een oplossing. Bij ontevredenheid kan een nieuwe afspraak worden gemaakt. 
3. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Minh Dan Vu Fotografie zich genoodzaakt ziet andere werkzaamheden te verrichten dan is overeengekomen.

Overmacht
1. Overmacht is een van de wil van partijen onafhankelijke situatie, waardoor nakoming van de verplichtingen die volgen uit de overeenkomst niet van de wederpartij kan worden verlangd.
2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden onder andere - gerekend: noodtoestand; wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Minh Dan Vu Fotografie één of meer verplichtingen naar de klant tijdelijk niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Minh Dan Vu Fotografie er weer aan kan voldoen. 
4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
5. Schade ten gevolge van overmacht komt niet voor rekening van Minh Dan Vu Fotografie, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. 
6. Indien de klant als gevolg van overmacht in de zin van het vorige artikel niet of niet tijdig aan zijn of haar verplichting kan voldoen, dan dient de klant tijdig Minh Dan Vu Fotografie op de hoogte te stellen. 
7. Minh Dan Vu Fotografie is bevoegd de te leveren prestatie op te schorten totdat nakoming wel mogelijk is, tenzij de tekortkoming gezien de aard en geringe betekenis opschorting niet rechtvaardigt. 
8. Blijkt nakoming niet binnen redelijke termijn mogelijk, dan kan de overeenkomst worden ontbonden. Dit komen partijen gezamenlijk overeen. 
9. Bij ontbinding wegens overmacht van een der partijen ontstaat geen verplichting tot schadevergoeding. Er ontstaan enkel ongedaanmakingsverbintenissen. Deze herstellen de situatie van voor het ontstaan van de overeenkomst. 


Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Minh Dan Vu Fotografie is gevestigd/praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.